Saytımızın səhifələrini buradan vərəqlə.Sənə maraqlı olan mövzunu ac.

Şübhəsiz təlqinlə təsir etmək adamdan çox böyük məharət tələb edir.Bu,inandırmağı bacarmaq istedadıdır.İnsan psixologiyasına təsiri əvəzsiz olan söz və onun deyim for-maları,nitq və natiqlik məharəti, sözün düzgünlüyü
və vaxtında deyilməsi,söz deyildikdə sözə uyğun hərəkətlər ,sifət və onun mimikası təlqin üçün əsas şərtdir.Sözlə insanı ilhamlandırmaq,onda yaşamaq eşqini artırmaq, iradəsini möhkəmləndirmək,əhvali-ruhiyyəsini yaxşılaşdırmaq,həm də əksinə,insana zərbə vurmaq ,qəlbinə xal salmaq,öz gücünə inamsızlıq yaratmaq və
 mənəvi ölümə məhkum etmək olar. ƏYANİ BAX


Məmləkətimiz.


Bu səhifədə Azərbaycanın dövlət rəmzləri,
fauna vəflorası,
Respublikamızın Konstitusiyası,
bayram günləri və işğal olunmuş
ərazilərimiz haqqında oxuya bilərsiniz.

DAXİL OL.

Xalq təbabətinin tarixi çox qədimdir. O hələ ibtidai icma dövründən fəaliyyət göstərib. O vaxtlar birinci növbədə zədələnmələr, yaralanmalar, zəhərlənmələr və doğuş zamanı müalicə yardımı göstərilirdi. Xeyli sonrakı dövrlərdə xalq təbabəti qızdırma ilə müşayiət edilən xəstəlikləri - dəri yara-xoralarını, göz, qulaq xəstəliklərini və sair müalicə etməklə məşğul olur, müalicə məqsədi ilə bitki və heyvan mənşəli dərmanlarla yanaşı, mineral sulardan - müalicə palçığından, iqlim şəraitindən, masajdan, qan almadan və ilaxır vasitələrdən də istifadə olunurdu. >> DAVAMI.

 

6-cı sinifdən 11-ci sinifədək bütün fənnlərdən və 1,2,3,4-cü qruplar da daxil olmaqla öz biliyinizi yoxlaya bilərsiniz.

DAXİL OL.

Tariximizin ən əhəmiyyətli dövrlərindən biri  ilkin orta əsrlər dövrüdür. Bu dövr Azərbaycan xalqının əcdadlarının inanc sistemində və sosial-siyasi, ideoloji və mədəni strukturunda dərin izlər buraxmış və ən çox təhrifə, saxtalaşdırmaya məruz qalmış bir dövrdür. Həmin dövrə münasibətdə əksər hallarda tarixçilərimiz ya susmuş, ya da mexaniki olaraq tarixi saxtalaşdıranları təqlid etməklə kifayətlənmişlər.

ƏTRAFLI:

Azərbaycan milli mətbəxi dünyanın qədim, zəngin və dadlı mətbəxlərindən biridir. Azərbaycan milli mətbəxi təkcə xörəklər, onların hazırlanma texnologiyasının üsulları deyil, həm də maddi mədəniyyətin əsas hissələrindən biridir. Azərbaycan milli mətbəxi mətbəx mədəniyyətini, onun tarixini, fəlsəfəsini, süfrə psixologiyasını, adətləri, fiziologiyanı, gigiyenanı, kimyanı, avadanlığı, etikanı, estetikanı, poeziyanı və mətbəxin sair aspektlərini, eləcə də Azərbaycan xalqının tarixən ətraf mühitlə tam harmoniyada yaşadığı ərazilərdə yaratdığı praktik vərdişləri özündə ahəngdar şəkildə birləşdirir.ƏTRAFLI.

 

UNUDULMAYAN

           

          QAN

 

 YADDAŞIMIZDIR!!!

             ƏTRAFLI.

 

ELEKTRON TEST SINAQ İMTAHANLARI

(6-cı sinifdən 11-ci cinifədək bütün fənnlərdən və ı-ıı-ııı-ıv- qruplar üzrə)

İnanırıq ki,internet vasitəsi ilə keçirilən bu test sınaq imtahanları ali və orta ixtisas məktəblərinə
 qəbul olmaq istəyən hər bir gəncə yardımcı olacaq.

Şifrə kartımızı əldə etmək ücün bu azeritest@gmail.com el.poctuna müraciət et və şifrə alTest sınaq imtahanlarna daxil ol. BILIYINI YOXLA

 

            İngilis dilində testlər yüklə